Prace dyplomowe aktualnie realizowane (data rozpoczęcia)

1.       Metoda tworzenia kolejki statków powietrznych do startu w celu maksymalizacji przepustowości drogi startowej (pr. inżynierska) - Martyna Szymanowska

2.      Prognozowanie trajektorii 4-D jako element systemu średnioterminowego wykrywania konfliktów (pr. inżynierska) - Maja Olszewska (2017)

3.      Kompleksowa ocena stanu załogi lotniczej w kontekście bezpieczeństwa operacji lotniczej (pr. magisterska) - Anna Zaborniak (2017)

4.      System identyfikacji i śledzenia statków powietrznych jako podstawa kontroli ruchu z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (pr. magisterska) - Adam Rytter (2017)

5.      Models of air traffic controller decision-making in case of emergency (pr. magisterska) - Yuliia Chebotarova (2017)

6.      Projekt modernizacji systemu dowozu pasażerów do statków powietrznych na oddalonych stanowiskach postojowych (pr. magisterska) - Anastasiia Holota (2017)

7.      Ocena komunikacji jako czynnika wpływającego na stan załogi lotniczej w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego (pr. inżynierska) - Małgorzata Siemaszko (2017)

8.     Analiza probabilistyczna procesu zgłoszeń pasażerów odlatujących w porcie lotniczym (pr. inżynierska) - Izabela Skonieczna (2017)

9.      Porównanie kryteriów alokacji statków powietrznych do stanowisk postojowych dla różnych użytkowników portu lotniczego (pr. inżynierska) - Piotr Żarów (2017)

10.  Analiza wpływu opóźnienia między wydaniem zgody na start a rozpoczęciem rozbiegu na przepustowość drogi startowej (pr. inżynierska) - Izabela Siegień (2017)

11.   Model zachowania pasażera w strefie handlowo-usługowej portu lotniczego (pr. inżynierska) - Mateusz Cieślak (2017)

Publikacja: Metoda szacowania czasu dotarcia pasażera do bramki odlotowej

12.  Ocena świadomości sytuacyjnej jako czynnika wpływającego na stan załogi lotniczej w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego (pr. inżynierska) - Magdalena Lesiczka (2017)

13.  Koncepcja wykorzystania narzędzi BI/DM do analizy danych o trasach lotu w celu predykcji odstępstw od planowanej trasy lotu (pr. magisterska) - Mateusz Łukasik (2017)

14.  Wielokryterialny wybór samolotu dla floty przewoźnika lotniczego metodą MCGDMUU (pr. magisterska) - Marta Byś (2016)

15.   Wpływ niepewności informacyjnej na jakość ruchu lotniczego (pr. magisterska) - Edyta Zakrzewska (2016)

16.  Analiza procesu obsługi naziemnej w warunkach zakłóceń z wykorzystaniem sieci Petriego (pr. magisterska) - Katarzyna Wołynek (2016)

17.   Analiza rozkładowych czasów przelotu dla wybranych relacji i przewoźników (pr. inżynierska) - Kacper Kirkiewicz (2016)

18.  Wykorzystanie metody HFACS do analizy statystycznej przyczyn wypadków (pr. inżynierska) - Jakub Marcinkiewicz (2016)

19.  Uwzględnienie psychologicznych aspektów pracy kontrolera ruchu lotniczego w projektowaniu systemów zarządzania ruchem lotniczym (pr. inżynierska) - Elżbieta Struziak (2016)

20. Analiza zależności między wielkością a płynnością ruchu lotniczego w sektorze kontroli (pr. magisterska) - Maciej Mycka (2015)

21.  Projekt obsługi handlingowej w ramach systemu transportu małymi samolotami (pr. inżynierska) - Maciej Gołębiewski (2015)

22. Analiza zależności między przepustowością lotniska a emisją CO2 (pr. inżynierska) - Mateusz Koncerewicz (2015)

23. Porównanie czasu załadunku samolotu w zależności od przyjętej strategii boardingu (pr. inżynierska) - Konrad Malinowski (2015)

24. Komfort pasażera jako kryterium oceny systemu kontroli bezpieczeństwa (pr. inżynierska) - Joanna Paczkowska (2015)

25.  Analiza wpływu zakłóceń w części pasażerskiej lotniska na opóźnienia operacji lotniczych (pr. inżynierska) - Dominika Tomczak (2015)

26. Metoda predykcji współczynnika wypełnienia samolotu (pr. magisterska) - Wiktor Kowalczyk (2015)

27.  Analiza wykonalności zaplanowanej siatki połączeń (pr. magisterska) - Kinga Kozbuch (2015)

28. Wielokryterialna ocena punktu kontroli bezpieczeństwa osób w porcie lotniczym (pr. magisterska) - Katarzyna Mizerska (2015)

29. Metoda uwzględnienia warunków meteorologicznych w planowaniu czasu przelotu (pr. magisterska) - Agnieszka Rochalska (2015)

30. Projekt realizacji funkcji wyboru trasy kołowania w systemie A-SMGCS (pr. magisterska) - Justyna Siłkowska (2015)

31.  Projekt programowego symulatora systemu wyznaczania trajektorii na potrzeby MTCD (pr. inżynierska) - Arkadiusz Gajewczyk (2013)

Prace dyplomowe zakończone (data zakończenia)

1.       The influence of errors in visualization systems on the level of safety threat in air traffic (pr. inżynierska) - Paweł Ferduła (2018) - ocena celująca

Publikacja: The influence of errors in visualization systems on the level of safety threat in air traffic

2.      Określenie i analiza czasowa typowych schematów pracy kontrolera ruchu lotniczego (pr. inżynierska) - Monika Kisiel (2017)

3.      Projekt programowego generatora naziemnego ruchu samolotów startujących (pr. inżynierska) - Piotr Duszak (2017)

4.      Ocena obciążenia kontrolera ruchu lotniczego pracą dla wybranego zadania kontroli (pr. inżynierska) - Beata Michalecka (2017)

5.      Porównanie czasu załadunku samolotu w zależności od przyjętej strategii boardingu (pr. inżynierska) - Edyta Najfeld (2017)

6.      Analiza zmian parametrów operacyjnych wybranego układu portu lotniczego o wprowadzeniu wydłużonego podejścia do lądowania (pr. inżynierska) - Marcin Brygoła (2017)

7.      Metoda oceny sytuacji ruchowej w systemie średnioterminowego wykrywania konfliktów MTCD (pr. inżynierska) - Adam Rytter (2016)

Publikacja: The concept of initial air traffic situation assessment as a stage of medium-term conflict detection

8.     Analiza wpływu wprowadzenia systemów zabezpieczających przed Runway Incursion na bezpieczeństwo operacji startu i lądowania (pr. inżynierska) - Marta Kozieł (2016)

9.      Analiza zależności czasu trwania operacji lotniczej od rodzaju i wielkości zakłóceń (pr. inżynierska) - Bernadetta Podskrobko (2016)

10.  Koncepcja przejścia między systemem scentralizowanej a zdecentralizowanej kontroli ruchu lotniczego (pr. magisterska) - Beata Płanda (2016)

11.   Analiza incydentu w ruchu lotniczym metodą rozmytego drzewa zdarzeń (pr. inżynierska) - Marta Byś (2016)

12.  Ocena zmęczenia pilota w kontekście bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczej (pr. inżynierska) - Anna Zaborniak (2016)

13.  Opracowanie systemu dystrybucji danych operacyjnych na potrzeby koordynacji zadań w porcie lotniczym (pr. inżynierska) - Malwina Okulicz (2016)

14.  Symulacyjna ocena poziomu hałasu w ruchu lotniskowym (pr. inżynierska) - Katarzyna Wołynek (2016)

15.   Opracowanie algorytmu znajdowania alternatywnej trasy kołowania na potrzeby systemu A-SMGCS (pr. inżynierska) - Przemysław Podgórski (2016)

Publikacja: Aircraft Taxi Route Choice in Case of Conflict Points Existence

16.  Analiza wielkości i struktury ruchu lotniczego w wybranych sektorach FIR Warszawa w warunkach zwiększonego ruchu lotniczego (na przykładzie EURO 2012) (pr. inżynierska) - Magda Malczewska (2016)

17.   Wpływ wykorzystania alternatywnych źródeł energii na ruch lotniczy (pr. inżynierska) - Sebastian Parzychowski (2015)

18.  Wyznaczenie TLS (target level of safety) na podstawie liczby poważnych incydentów w ruchu lotniczym (pr. inżynierska) - Grzegorz Jacznik (2015)

19.  Projekt wymagań ruchowych dla lotniska do obsługi ruchu lotniczego w ramach systemu transportu małymi samolotami (pr. inżynierska) - Adrian Bijak (2015)

20. Projekt programowego symulatora systemu TCAS II wersja 7 (pr. inżynierska) - Marta Dera (2014)

21.  Analiza przepustowości systemu BHS w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (pr. inżynierska) - Katarzyna Mizerska (2014)

22. Analiza wpływu organizacji ruchu lotniczego na wielkość szkodliwych emisji do środowiska (pr. inżynierska) - Beata Płanda (2014)

Nagroda: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej

Publikacja: Model emisji CO2 dla zadania zarządzania ruchem lotniczym w rejonie lotniska

Publikacja: Methods of air traffic management in the airport area including the environmental factor

23. Baza danych meteorologicznych jako element systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem lotniskowym (pr. inżynierska) - Katarzyna Pryjomska

24. Analiza wpływu stosowania satelitarnych technik nawigacji na poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego (pr. magisterska) - Mikołaj Oźmina

25.  Analiza porównawcza przyczyn incydentów lotniczych pod kątem modernizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym (pr. inżynierska) - Joanna Dobosiewicz

26. Wpływ systemów unikania kolizji na bezpieczeństwo ruchu lotniczego (pr. inżynierska) - Michał Czajka

27.  System weryfikacji i korekcji spójności danych w systemach informatycznych samolotu (pr. magisterska) - Andrzej Piątkowski

28. Analiza czasu obsługi statków powietrznych lądujących w TMA Warszawa ze względu na realizowaną procedurę podejścia (pr. inżynierska) - Marcin Mieciek

29. Analiza zmian struktury ruchu lotniczego w rejonach lotnisk ze względu na imprezy masowe (na przykładzie EURO 2012) (pr. inżynierska) - Maciej Mycka

Publikacja: Analiza zależności między wielkością a płynnością ruchu w kontekście zarządzania przepływem strumieni ruchu lotniczego

30. Analiza zmian struktury ruchu lotniczego w obszarze FIR Warszawa ze względu na imprezy masowe (na przykładzie Igrzysk Olimpijskich 2012) (pr. inżynierska) - Marlena Muras

31.  Koncepcja systemu wspomagania kontrolera w zakresie szeregowania samolotów lądujących (pr. inżynierska)  - Klaudia Markiewicz

32. Analiza kosztów operacyjnych związanych z zakłóceniami w realizacji lotów (pr. magisterska) - Anna Tychek (2013)

33. Analiza przepustowości drogi startowej typu circular runway (pr. inżynierska) - Agnieszka Król (2013)

34. Projekt programowego generatora naziemnego ruchu samolotów startujących (pr. inżynierska) - Michał Czarnecki

35.  Modelowanie procesu kołowania statków powietrznych (pr. magisterska) - Michał Czarnecki (2014)

Publikacja: Method for identification of conflict points in the intelligent system of an aircraft taxi route choice

36. Opracowanie modelu ruchu lotniczego w TMA Warszawa dla potrzeb oceny strumienia samolotów lądujących (pr. magisterska) - Rafał Banasiewicz (2015)