Prace dyplomowe aktualnie realizowane (data rozpoczęcia)

 

1.     Connection time estimation method for an airline’s operational advisory tool (pr. magisterska) – Mateusz Cieślak (2020)

2.     Estymacja czasu TSAT z wykorzystaniem uczenia maszynowego (pr. magisterska) – Przemysław Kot (2020)

3.     Metoda tworzenia planu przewozów cargo dla wybranego fragmentu siatki połączeń (pr. magisterska) – Honorata Socha (2020)

4.     Analiza wybranego zdarzenia lotniczego z wykorzystaniem metody STAMP (pr. magisterska) – Magdalena Lesiczka (2019)

5.     System wspomagania decyzji Centrum Operacyjnego przewoźnika lotniczego w sytuacji awaryjnej (pr. magisterska) – Oskar Matysek (2019)

6.     Wykorzystanie sieci bayesowskich do analizy bezpieczeństwa wybranej procedury kontroli ruchu lotniczego (pr. inżynierska) – Magdalena Kolasa (2019)

7.     Opracowanie modelu i narzędzia obliczeniowego do prognozowania czasu kołowania statku powietrznego (pr. inżynierska) – Ida Migoń (2019)

8.     Opracowanie modelu przepływu informacji skorelowanych z procesem ruchowym w sektorze kontroli (pr. inżynierska) – Michalina Suchoń (2019)

9.     Analiza zależności czasowych między zdarzeniami ruchowymi a czynnościami partnerów systemu A-CDM (pr. inżynierska) – Hanna Jackiewicz (2019)

10. Opracowanie narzędzia do archiwizacji i wizualizacji danych z Network Managera (pr. magisterska) – Ewa Gmurczyk (2019)

11. Analiza działania systemu CPDLC z wykorzystaniem metodyki FRAM (pr. magisterska) – Agata Woźniak (2019)

12. Metoda oceny realizacji procedury startu statku powietrznego (pr. magisterska) – Izabela Siegień (2019)

13. Kompleksowa ocena stanu załogi lotniczej w kontekście bezpieczeństwa operacji lotniczej (pr. magisterska) - Anna Zaborniak (2017)

14. Koncepcja wykorzystania narzędzi BI/DM do analizy danych o trasach lotu w celu predykcji odstępstw od planowanej trasy lotu (pr. magisterska) - Mateusz Łukasik (2017)

15. Wielokryterialny wybór samolotu dla floty przewoźnika lotniczego metodą MCGDMUU (pr. magisterska) - Marta Byś (2016)

16. Analiza rozkładowych czasów przelotu dla wybranych relacji i przewoźników (pr. inżynierska) - Kacper Kirkiewicz (2016)

17. Wykorzystanie metody HFACS do analizy statystycznej przyczyn wypadków (pr. inżynierska) - Jakub Marcinkiewicz (2016)

18. Analiza zależności między wielkością a płynnością ruchu lotniczego w sektorze kontroli (pr. magisterska) - Maciej Mycka (2015)

19. Projekt obsługi handlingowej w ramach systemu transportu małymi samolotami (pr. inżynierska) - Maciej Gołębiewski (2015)

20. Analiza zależności między przepustowością lotniska a emisją CO2 (pr. inżynierska) - Mateusz Koncerewicz (2015)

21. Porównanie czasu załadunku samolotu w zależności od przyjętej strategii boardingu (pr. inżynierska) - Konrad Malinowski (2015)

22. Komfort pasażera jako kryterium oceny systemu kontroli bezpieczeństwa (pr. inżynierska) - Joanna Paczkowska (2015)

23. Metoda predykcji współczynnika wypełnienia samolotu (pr. magisterska) - Wiktor Kowalczyk (2015)

24. Metoda uwzględnienia warunków meteorologicznych w planowaniu czasu przelotu (pr. magisterska) - Agnieszka Rochalska (2015)

25. Projekt realizacji funkcji wyboru trasy kołowania w systemie A-SMGCS (pr. magisterska) - Justyna Siłkowska (2015)

 

Prace dyplomowe zakończone (data zakończenia)

 

1.     Concept of the integration of unmanned aircraft traffic in a controlled airspace (pr. magisterska) – Elkhan Hummatov (2020)

2.     Analiza wybranego zdarzenia w ruchu lotniskowym z wykorzystaniem podejścia Safety-II (pr. magisterska) – Paulina Pankiewicz (2020)

3.     Metoda automatyzacji sterowania ruchem statków powietrznych w TMA (pr. magisterska) – Piotr Żarów (2019)

4.     Metoda wspomagania kontrolera ruchu lotniczego w kontekście niepewności informacji o położeniu statku powietrznego (pr. magisterska) – Edyta Zakrzewska (2020)

5.     Wielokryterialna ocena punktu kontroli bezpieczeństwa osób w porcie lotniczym (pr. magisterska) - Katarzyna Mizerska (2020)

6.     Analiza wpływu wykorzystania sztucznej inteligencji na obciążenie pracą kontrolera ruchu lotniczego (pr. magisterska) – Beata Michalecka (2019)

7.     Analiza probabilistyczna procesu zgłoszeń pasażerów odlatujących w porcie lotniczym (pr. inżynierska) - Izabela Skonieczna (2019)

8.     Analiza procesu obsługi naziemnej w warunkach zakłóceń z wykorzystaniem sieci Petriego (pr. magisterska) - Katarzyna Wołynek (2019)

9.     Analiza wpływu zakłóceń w części pasażerskiej lotniska na opóźnienia operacji lotniczych (pr. inżynierska) - Dominika Tomczak (2018)

10. Analiza wykonalności zaplanowanej siatki połączeń (pr. magisterska) - Kinga Kozbuch (2019)

11. Model zachowania pasażera w strefie handlowo-usługowej portu lotniczego (pr. inżynierska) - Mateusz Cieślak (2019)

Publikacja: Metoda szacowania czasu dotarcia pasażera do bramki odlotowej

12. Projekt modernizacji systemu dowozu pasażerów do statków powietrznych na oddalonych stanowiskach postojowych (pr. magisterska) - Anastasiia Holota (2019)

13. Analiza zasobów niezbędnych do obsługi naziemnej statku powietrznego (pr. inżynierska) – Izabela Kalbarczyk (2019)

14. Wpływ niepewności informacyjnej na jakość ruchu lotniczego (pr. magisterska) - Edyta Zakrzewska (2018)

15. Symulacyjna analiza wpływu podziału strefy kontroli bezpieczeństwa na jej przepustowość (pr. magisterska) – Robert Szymczak (2018)

16. System identyfikacji i śledzenia statków powietrznych jako podstawa kontroli ruchu z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (pr. magisterska) - Adam Rytter (2018)

17. Analiza wpływu opóźnienia między wydaniem zgody na start a rozpoczęciem rozbiegu na przepustowość drogi startowej (pr. inżynierska) - Izabela Siegień (2018)

18. Ocena komunikacji jako czynnika wpływającego na stan załogi lotniczej w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego (pr. inżynierska) - Małgorzata Siemaszko (2018)

19. Models of air traffic controller decision-making in case of emergency (pr. magisterska) - Yuliia Chebotarova (2018)

20. Metoda tworzenia kolejki statków powietrznych do startu w celu maksymalizacji przepustowości drogi startowej (pr. inżynierska) - Martyna Szymanowska (2018)

21. Prognozowanie trajektorii 4-D jako element systemu średnioterminowego wykrywania konfliktów (pr. inżynierska) - Maja Olszewska (2018)

22. Porównanie kryteriów alokacji statków powietrznych do stanowisk postojowych dla różnych użytkowników portu lotniczego (pr. inżynierska) - Piotr Żarów (2018)

23. Uwzględnienie psychologicznych aspektów pracy kontrolera ruchu lotniczego w projektowaniu systemów zarządzania ruchem lotniczym (pr. inżynierska) - Elżbieta Struziak (2018)

24. Ocena świadomości sytuacyjnej jako czynnika wpływającego na stan załogi lotniczej w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego (pr. inżynierska) - Magdalena Lesiczka (2017)

25. The influence of errors in visualization systems on the level of safety threat in air traffic (pr. inżynierska) - Paweł Ferduła (2018) - ocena celująca

Publikacja: The influence of errors in visualization systems on the level of safety threat in air traffic

26. Określenie i analiza czasowa typowych schematów pracy kontrolera ruchu lotniczego (pr. inżynierska) - Monika Kisiel (2017)

27. Projekt programowego generatora naziemnego ruchu samolotów startujących (pr. inżynierska) - Piotr Duszak (2017)

28. Ocena obciążenia kontrolera ruchu lotniczego pracą dla wybranego zadania kontroli (pr. inżynierska) - Beata Michalecka (2017)

29. Porównanie czasu załadunku samolotu w zależności od przyjętej strategii boardingu (pr. inżynierska) - Edyta Najfeld (2017)

30. Analiza zmian parametrów operacyjnych wybranego układu portu lotniczego o wprowadzeniu wydłużonego podejścia do lądowania (pr. inżynierska) - Marcin Brygoła (2017)

31. Metoda oceny sytuacji ruchowej w systemie średnioterminowego wykrywania konfliktów MTCD (pr. inżynierska) - Adam Rytter (2016)

Publikacja: The concept of initial air traffic situation assessment as a stage of medium-term conflict detection

32. Analiza wpływu wprowadzenia systemów zabezpieczających przed Runway Incursion na bezpieczeństwo operacji startu i lądowania (pr. inżynierska) - Marta Kozieł (2016)

33. Analiza zależności czasu trwania operacji lotniczej od rodzaju i wielkości zakłóceń (pr. inżynierska) - Bernadetta Podskrobko (2016)

34. Koncepcja przejścia między systemem scentralizowanej a zdecentralizowanej kontroli ruchu lotniczego (pr. magisterska) - Beata Płanda (2016)

35. Analiza incydentu w ruchu lotniczym metodą rozmytego drzewa zdarzeń (pr. inżynierska) - Marta Byś (2016)

36. Ocena zmęczenia pilota w kontekście bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczej (pr. inżynierska) - Anna Zaborniak (2016)

37. Opracowanie systemu dystrybucji danych operacyjnych na potrzeby koordynacji zadań w porcie lotniczym (pr. inżynierska) - Malwina Okulicz (2016)

38. Symulacyjna ocena poziomu hałasu w ruchu lotniskowym (pr. inżynierska) - Katarzyna Wołynek (2016)

39. Opracowanie algorytmu znajdowania alternatywnej trasy kołowania na potrzeby systemu A-SMGCS (pr. inżynierska) - Przemysław Podgórski (2016)

Publikacja: Aircraft Taxi Route Choice in Case of Conflict Points Existence

40. Analiza wielkości i struktury ruchu lotniczego w wybranych sektorach FIR Warszawa w warunkach zwiększonego ruchu lotniczego (na przykładzie EURO 2012) (pr. inżynierska) - Magda Malczewska (2016)

41. Wpływ wykorzystania alternatywnych źródeł energii na ruch lotniczy (pr. inżynierska) - Sebastian Parzychowski (2015)

42. Wyznaczenie TLS (target level of safety) na podstawie liczby poważnych incydentów w ruchu lotniczym (pr. inżynierska) - Grzegorz Jacznik (2015)

43. Projekt wymagań ruchowych dla lotniska do obsługi ruchu lotniczego w ramach systemu transportu małymi samolotami (pr. inżynierska) - Adrian Bijak (2015)

44. Projekt programowego symulatora systemu TCAS II wersja 7 (pr. inżynierska) - Marta Dera (2014)

45. Analiza przepustowości systemu BHS w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (pr. inżynierska) - Katarzyna Mizerska (2014)

46. Analiza wpływu organizacji ruchu lotniczego na wielkość szkodliwych emisji do środowiska (pr. inżynierska) - Beata Płanda (2014)

Nagroda: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej

Publikacja: Model emisji CO2 dla zadania zarządzania ruchem lotniczym w rejonie lotniska

Publikacja: Methods of air traffic management in the airport area including the environmental factor

47. Baza danych meteorologicznych jako element systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem lotniskowym (pr. inżynierska) - Katarzyna Pryjomska

48. Analiza wpływu stosowania satelitarnych technik nawigacji na poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego (pr. magisterska) - Mikołaj Oźmina

49. Analiza porównawcza przyczyn incydentów lotniczych pod kątem modernizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym (pr. inżynierska) - Joanna Dobosiewicz

50. Wpływ systemów unikania kolizji na bezpieczeństwo ruchu lotniczego (pr. inżynierska) - Michał Czajka

51. System weryfikacji i korekcji spójności danych w systemach informatycznych samolotu (pr. magisterska) - Andrzej Piątkowski

52. Analiza czasu obsługi statków powietrznych lądujących w TMA Warszawa ze względu na realizowaną procedurę podejścia (pr. inżynierska) - Marcin Mieciek

53. Analiza zmian struktury ruchu lotniczego w rejonach lotnisk ze względu na imprezy masowe (na przykładzie EURO 2012) (pr. inżynierska) - Maciej Mycka

Publikacja: Analiza zależności między wielkością a płynnością ruchu w kontekście zarządzania przepływem strumieni ruchu lotniczego

54. Analiza zmian struktury ruchu lotniczego w obszarze FIR Warszawa ze względu na imprezy masowe (na przykładzie Igrzysk Olimpijskich 2012) (pr. inżynierska) - Marlena Muras

55. Koncepcja systemu wspomagania kontrolera w zakresie szeregowania samolotów lądujących (pr. inżynierska)  - Klaudia Markiewicz

56. Analiza kosztów operacyjnych związanych z zakłóceniami w realizacji lotów (pr. magisterska) - Anna Tychek (2013)

57. Analiza przepustowości drogi startowej typu circular runway (pr. inżynierska) - Agnieszka Król (2013)

58. Projekt programowego generatora naziemnego ruchu samolotów startujących (pr. inżynierska) - Michał Czarnecki

59. Modelowanie procesu kołowania statków powietrznych (pr. magisterska) - Michał Czarnecki (2014)

Publikacja: Method for identification of conflict points in the intelligent system of an aircraft taxi route choice

60. Opracowanie modelu ruchu lotniczego w TMA Warszawa dla potrzeb oceny strumienia samolotów lądujących (pr. magisterska) - Rafał Banasiewicz (2015)