Inżynieria Ruchu Lotniczego 3 - projekt

Kalendarz działań w ramach przedmiotu IRL 3 - projekt:

1.     Na pierwszych zajęciach - wyjaśnienie zasad przedmiotu IRL-3 oraz zasad rządzących przygotowaniem pracy inżynierskiej. Dodatkowo przedstawiam wymagania merytoryczne dla prac dyplomowych prowadzonych w naszym Zakładzie.

2.     Potencjalni promotorzy przygotowują proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich do 6 marca 2019 r.

3.     Na zajęciach 7 marca 2019 r. - przedstawiam i omawiam merytorycznie zgłoszone tematy.

4.     Studenci do 28 marca 2019 wybierają promotorów i tematy. Oczywiście w ramach indywidualnych rozmów z zainteresowanymi studentami wcześniej zgłoszone tematy mogą ulegać modyfikacji. Od chwili wyboru tematu aż do zakończenia studiów I stopnia (prawie 2 semestry) student współpracuje z promotorem.

5.     Promotor do 28 marca 2019 określa każdemu studentowi zadanie inżynierskie, które ma on zrealizować w pracy i zleca mu jako projekt do wykonania na zaliczenie przedmiotu „Inżynieria ruchu lotniczego 3 – projekt”. Ważne jest, żeby to była ta zasadnicza część merytoryczna, która jest istotą pracy inżynierskiej, a nie jakieś banalne rozważania literaturowe.

6.     Student w ramach konsultacji spotyka się z promotorem i wykonuje projekt. Tu jest okazja do ewentualnego uzupełnienia wiedzy przez Studenta, który może ją uzyskać w bezpośrednim kontakcie z promotorem. Może wystąpić problem, że do realizacji części praktycznej zadania inżynierskiego konieczne będzie zebranie danych pomiarowych, które możliwe jest dopiero na praktykach po 6-tym semestrze. W takiej sytuacji Student realizuje projekt dla danych hipotetycznych (wymyślonych, wziętych „z sufitu”), a po uzyskaniu danych właściwych, już na semestrze dyplomowym, uwzględni je w ostatecznej redakcji pracy.

7.     Student składa projekt, wstępnie oceniony przez promotora, do dnia 5 czerwca 2019.

8.     W dniu 6 czerwca 2019 r. (ostatnie zajęcia z IRL-3) następuje zaliczenie projektów.

UWAGA: Niezłożenie w terminie (6.06.2019) wstępnie ocenionego projektu powoduje automatyczne NIEZALICZENIE przedmiotu.

Zestawienie tematów prac inżynierskich 2018/2019

****** Wymagania merytoryczne dla prac dyplomowych SRL ******

Zarządzenie Dziekana - zasady wykonywania prac dyplomowych

Wymagania redakcyjne dla prac dyplomowych na Wydziale Transportu PW

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@wt.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39