Inżynieria Ruchu Lotniczego 3 - projekt

Kalendarz działań w ramach przedmiotu IRL 3 - projekt:

1.       Na pierwszych zajęciach - wyjaśnienie zasad przedmiotu IRL-3 oraz zasad rządzących przygotowaniem pracy inżynierskiej. Dodatkowo przedstawiam wymagania merytoryczne dla prac dyplomowych prowadzonych w naszym Zakładzie.

2.      Potencjalni promotorzy przygotowują proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich do 8 marca 2017.

3.      Na zajęciach 9 marca 2017 - przedstawiam i omawiam merytorycznie zgłoszone tematy.

4.      Studenci do 30 marca 2017 wybierają promotorów i tematy. Oczywiście w ramach indywidualnych rozmów z zainteresowanymi studentami wcześniej zgłoszone tematy mogą ulegać modyfikacji. Od 30 marca aż do zakończenia studiów I stopnia (prawie 2 semestry) student współpracuje z promotorem.

5.      Promotor do 30 marca 2017 określa każdemu studentowi zadanie inżynierskie, które ma on zrealizować w pracy i zleca mu jako projekt do wykonania na zaliczenie przedmiotu „Inżynieria ruchu lotniczego 3 – projekt”. Ważne jest, żeby to była ta zasadnicza część merytoryczna, która jest istotą pracy inżynierskiej, a nie jakieś banalne rozważania literaturowe.

6.    Student w ramach konsultacji spotyka się z promotorem i wykonuje projekt. Tu jest okazja do ewentualnego uzupełnienia wiedzy przez Studenta, który może ją uzyskać w bezpośrednim kontakcie z promotorem. Może wystąpić problem, że do realizacji części praktycznej zadania inżynierskiego konieczne będzie zebranie danych pomiarowych, które możliwe jest dopiero na praktykach po 6-tym semestrze. W takiej sytuacji Student realizuje projekt dla danych hipotetycznych (wymyślonych, wziętych „z sufitu”), a po uzyskaniu danych właściwych, już na semestrze dyplomowym, uwzględni je w ostatecznej redakcji pracy.

7.     Student składa projekt, wstępnie oceniony przez promotora, do dnia 1 czerwca 2017.

8.    W dniu 8 czerwca 2017 r. (ostatnie zajęcia z IRL-3) następuje zaliczenie projektów i wpisy do indeksów.

UWAGA: Niedotrzymanie terminu (30.03.2017) wyboru tematu lub niedostarczenie zadania inżynierskiego w terminie (30.03.2017) lub niezłożenie w terminie (1.06.2017) wstępnie ocenionego projektu powoduje automatyczne NIEZALICZENIE przedmiotu.

Zestawienie tematów prac inżynierskich 2016/2017

****** Wymagania merytoryczne dla prac dyplomowych SRL ******

Zarządzenie Dziekana - zasady wykonywania prac dyplomowych

Wymagania redakcyjne dla prac dyplomowych na Wydziale Transportu PW

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@wt.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39